top of page

Hjälp vid Bettfel och Malocklusion i Motala

Bettfel och Malocklusion?

När tänderna inte står rätt i käken har man malocklsion/bettfel. Några exempel på malocklusion är:

 • Trångställning

 • Glesställning

 • Djupt bett

 • Öppet bett

 • Korsbett

 • Saxbett

 • Överbett

 • Underbett

Orsaken till bettfel är olika och är svårt att utreda hos varje enskild individ. I generella drag kan man säga att det oftast beror på genetik men ibland också på grund av livsstil.

När den genetiska koden hos en individ har uttryckt en storleksskillnad mellan käkbenet, antalet tänder och storleken på tänderna uppstår bettfel. Tänder får inte plats i bettet helt enkelt. Tyvärr blir dessa individer i hög grad subjekt för flertalet tandproblem. krafterna som fördelas i bettet fördelas inte jämt och tänderna tenderar att spricka och frakturera. Likaså är det svårare att hålla tänderna rena och de blir utsatta för karies mycket lättare. När tänderna inte får plats i käken innebär det också att tändernas rötter inte är förankrade i käkbenet lika bra vilket kan orsaka och intensifiera tandlossningsproblem.

Några exempel på bettfel på grund av "miljö" är långtgående napp- eller tumsugning. Hos växande patienter kan bettets tillväxtmönster påverkas av krafter såsom intensivt nappsugning. Detta drar ihop käken och tenderar att ge personen ett öppet bett och korsbett. Därav är det viktigt att sluta suga på napp redan vid 3 års åldern.

Ett annat livsstils orskat bettfel är för tidigt avlägsnande av mjölktänder. Vissa barn får djupa kariesangrepp som kräver tandutdragning. När mjölktänder dras ut för tidigt påverkar det tändernas tillväxtmönster vilket gör att tänderna inte hamnar på fördelaktiga platser i käken.

Vissa patienter besöker tandvården oftare än andra och inte minst kan ett grundproblem vara bettfel. De flesta patienter tänker inte på och reflekterar inte över hur deras krafter fördelas i bettet just för att man är van med sin situation. 

Nedanstående bild är en bra demonstration som visar hur stora nackdelar det finns med bettfel jämfört med ett "neutralt bett".

Bettfek

Vad vi gör vid bettfel?

I första hand görs en noggrann undersökning. Man fotograferar patienten, tar avtryck och går igenom munhälsan. Den första terapiplanen som skrivs är i sjukdomsbehandlande syfte. Detta innebär att alla kariesangrepp "lagas", tandköttsinflammationer stoppas och patienten optimerar sin munhygien. Därefter görs en sekundär undersökning där man planerar vilka alternativ som finns. I detta tillstånd ska patienten ha sänkt sina riskfaktorer och upprätthålla en hög munhygien. De alternativen som finns presenteras nedan:

 • Tandställning

 • Bettskena

 • Puts av tänder

 • Fyllningsterapier

 • Ortognatkirurgi.

 • Tandutdragning (t.ex. visdomständer)

Tandläkaren studerar om det är skelettet som är orsaken till bettfelet eller om det är tänderna. När tänderna är problemet kan tandställning vara ett bra alternativ. Ibland behöver man ta bort tänder som finns i "överskott" och då väljs de tänder ut som har ett lågt värde i bettet.

Det fantastiska hos oss på Akademitandvården är att patienten kan digitalt se hur bettet kommer att bli efter en genomgående tandreglering redan före terapin. Detta gör patienten mer medveten om motiverad inför sitt nya bett. En trevlig bieffekt är estetiken som ofta höjs markant efter en "tandställningsterapi"

Om orsaken till bettfelet är skelettet då behöver patienten remiss till sjukhuset. Ortognatkirurgi är en mycket omfattande kirurgisk terapi med flera risker som patienten går igenom med på teamet i sjukhuset.

Hos oss på Akademitandvården utreds du av kompetent personal gällande bettfel och vi kan ge dig råd för att optimera ditt bettstatus.

Lite mer om de olika bettfelen

Trångställning

Detta är onekligen det vanligaste bettfelet. Tänderna får inte plats i käkarna pga storleksskillnad mellan käke, tänder och antalet tänder. Trångställning innebär att tänder blockeras ut från tandbågen, de står roterade och tippade. De utstående tänderna får dessutom inte bra förankring i käkbenet och kan stå för nära deras "granntänder"

Detta tillstånd är inte till fördel och finns i olika svårighetsgrader. Lätta trångställningar behöver man sällan åtgärda. Men de moderata och grava fallen är viktigt att rätta. 

trångställning.jpg

Glesställning

Glesställning är det motsatta till trångställning. Har är käken för stor eller tänderna för små eller till för få antal. "Luckor" mellan tänderna finns. 

Luckorna ger ofta en sämre estetik hos patienten och här kan mat fastna lätt vilket gör det svårt för patienten att borsta tänderna.

diastema.jpg

Överbett

Överbett innebär att överkäkens tänder eller skelett är längre fram än underkäken (protrusion). Här blir det svårt med läppslut och man sover ofta med öppen mun. Vid ett eventuellt slag mot ansiktet tenderar framtänderna att skadas mycket. 

Överbettet innebär att man behöver backa bak överkäkens tänder samtidigt som man behöver ta fram underkäkens tänder. Ofta är det relevant att avlägsna 2 tänder i överkäken. 

överbett.png

Underbett

Underbett innebär att underkäken eller underkäkständerna står för långt fram i relation till överkäken. Likadant här finns delar man in det i en skelettal komponent och en dental komponent.

När skelettet är orsaken har man en icke estetisk fördel när det kommer till ansiktsformen. Underansiktet är längre med en haka och underkäke som står ut. Det skelettala underbettet reponeras på ett sjukhus och patienter som genomgått ortognatkirurgi får mycket ofta en stor estetisk höjning. 

Underbett

Neutralt bett - Optimalt Bett

image.png

Referenser

Rabi Aho
Leg. Tandläkare & Grundare
Akademitandvården AB
bottom of page